Ľudia

Náš tím

Image
JUDr. Artúr Fried LL.M.
Partner

+421 918 710 728 artur.fried@akflawyers.sk

Artúr je zakladajúci partner AKF Lawyers. Svoju právnu prax začal Artúr vykonávať v roku 2003 a v období rokov 2006 až 2011 pôsobil v medzinárodnej advokátskej kancelárii z tzv. Magic Circle, kde sa podieľal na významných domácich a medzinárodných transakciách. Artúr má rozsiahle skúsenosti v oblasti korporátnych projektov, kde sa podieľal na niektorých významných M&A transakciách, stavebných projektoch a dodávkach IT systémov. Artúr poskytoval poradenstvo v rámci transakcií v rôznych sektoroch, vrátane telekomunikácií, jadrového priemyslu, priemyselnej výroby a pod. Medzi jeho klientov patria nielen významné domáce, ale aj zahraničné spoločnosti, ktorým poskytoval právne služby a poradenstvo v súvislosti s projektmi zahŕňajúcimi verejný sektor, vrátane slovenských PPP projektov, dodávkou bezpečnostného systému pre SPP, dodávkou mýtneho systému. V minulosti poskytoval Artúr služby česko-ruskému konzorciu MIR 1200 v tendri na obstaranie výstavby jadrovej elektrárne Temelín 3&4 v Českej republike.

Image
Mgr. Branislav Ujvári
Partner

+421 905 203 458 branislav.ujvari@akflawyers.sk

Branislav absolvoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Pracovné skúsenosti získal v medzinárodnej advokátskej kancelárii z tzv. Magic Circle, kde sa podieľal na veľkých investičných a developerských projektoch, vrátane významných korporátnych fúzií a akvizícií, projektoch súvisiacich s dodávkami informačných systémov a príprave komplexných projektových dokumentácií pri rozsiahlych obchodných transakciách. Počas svojej profesionálnej praxe získal tiež rozsiahle skúsenosti v oblasti verejného obstarávania, kde poskytoval klientom služby nielen v súvislosti s prípravou tendrov, ale aj ako účastníkom rozličných súťaží. Branislav zastával tiež pozíciu riaditeľa právneho odboru MŽP SR a pôsobil aj ako vedúci oddelenia interných právnych záležitostí slovenského výrobcu elektriny, spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s..

Rudolf pôsobí ako advokát kvalifikovaný podľa slovenského práva. Svoju právnickú kariéru začínal v medzinárodnej advokátskej kancelárii z prostredia tzv.“Magic Circle“, kde sa v priebehu svojho viac než sedemročného pôsobenia zameriaval primárne na oblasť významných domácich a medzinárodných bankových a finančných transakcií. Rudolfova prax zahŕňa aj dočasné vyslanie na právne oddelenie poprednej rakúskej banky, v rámci ktorého poskytoval poradenstvo pri zakladaní jej slovenskej pobočky pôsobiacej v sektore online bankovníctva. Rudolf sa špecializuje na poskytovanie komplexného právneho poradenstva veriteľom, dlžníkom i sponzorom pri transakciách v oblasti realitného, projektového, akvizičného i všeobecného korporátneho financovania, tak v lokálnom, ako aj v cezhraničnom kontexte. Jeho profesionálne zameranie ďalej pokrýva poskytovanie právneho poradenstva v oblasti konkurzov a reštrukturalizácií, odpredaja rizikových aktív a úverových portfólií, poradenstvo v oblasti lízingu (vrátane lízingu komerčných nehnuteľností a lietadiel), fúzií a akvizícií a práva obchodných spoločností, či zastupovanie klientov v súdnych sporoch. Popri advokátskej praxi Rudolf pôsobí ako externý vyučujúci na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde vedie semináre zamerané na právne aspekty financovania obchodných spoločností.

Image
Mgr. Rebecca Wilson
Koncipient

+421 904 420 826 r.wilson@akflawyers.sk

Rebecca ukončila štúdium na právnickej fakulte PanEurópskej Vysokej Školy v roku 2015. Rebecca počas štúdia pracovala v medzinárodnej advokátskej kancelárii v Bratislave a zúčastnila sa niekoľkých medzinárodných projektov zameraných najmä na medzinárodné a európske právo. V súčasnosti poskytuje advokátom pomoc pri transakciách, spracováva právnu dokumentáciu a korporátne zmeny v obchodnom registri. Plynule hovorí a poskytuje právne služby v slovenskom aj anglickom jazyku.

Image
Mgr. Peter Kudlačák
Koncipient

Peter absolvoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. V rámci svojej praxe sa venuje najmä obchodnému právu, právu obchodných spoločností a nehnuteľnostiam. Peter má bohaté skúseností z procesného práva, ktoré získal pri zastupovaní klientov v civilných a obchodných sporoch.